ELPHIDRAN

No.012 ELPHIDRAN

No.012 is ELPHIDRAN, a mysterious dragon that is friendly to good people but wipes out bad people with the force of a tornado.

ELPHIDRAN
  • Paldeck Number: 012
  • Element: Dragon
  • Partner Skill: Amicable Holy Dragon
  • Works for: Lumbering Lv2
  • Drops: High-quality Pal Oil

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *