GOBFIN

No. 013 GOBFIN

No. 013 is GOBFIN, a marine hyena that ventured to the surface in order to find food.

GOBFIN
  • Paldeck Number: 013
  • Element: Water
  • Partner Skill: Angry Shark
  • Works for: Handiwork Lv1, Transporting Lv1, Watering Lv2
  • Drops: Pal Fluids

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *