GORIRAT

No.009 GORIRAT

No.009, GORIRAT, has a grip of several hundred kilograms, and his fists can crush everything in his path.

GORIRAT
  • Paldeck Number: 009
  • Element: Neutral
  • Partner Skill: Full-power Gorilla Mode
  • Works for: Handiwork Lv1, Lumbering Lv2, Transporting Lv3
  • Drops: Leather, Bone

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *