You can use the momentum from sliding to increase how fast you parachute by tenfold

Palworld Guide: You can use the momentum from sliding to increase how fast you parachute by tenfold

Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *