UNIVOLT

No.002 UNIVOLT

No.002 is a “UNIVOLT” that has strong legs and can freely manipulate powerful electric shocks.

UNIVOLT
  • Paldeck Number: 002
  • Element: Electric
  • Partner Skill: Swift Deity
  • Works for: Lumbering Lv1, Generating Electricity Lv2
  • Drops: Leather, Electric Organ, Horn
Share

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *